Stypendia

Realizując wizję szkoły "Szkoła środowiskiem wspierającym rozwój ucznia" nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi ZSEiO utworzyli w dniu 14 X 2003r FUNDUSZ STYPENDIALNY NAUCZYCIELE - UCZNIOM.

Środki finansowe funduszu pochodzą z dobrowolnych wpłat nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkoły i lokalizowane są na osobnym koncie. Celem funduszu jest wspieranie najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Uczniowie czują się związani z szkołą, gdyż wiedzą, że mogą liczyć zawsze na wsparcie finansowe ze strony nauczycieli. Z kolei nauczyciele i pracownicy administracyjnie i obsługowi dzielą się nawet drobnymi kwotami ze swoimi podopiecznymi.

Utworzyła się szczególna więź między uczniami i pracownikami szkoły. Uczniowie nie są anonimowi, wiedzą że czuwają nad nimi pamiętający inni ludzie.

Na czele funduszu znajduje się KAPITUŁA, której przewodniczącą była p. Teresa Babińska, aktualnie p. Ewa Chudzicka. Ważną funkcję spełnia sekretarz (przez 4 lata p. Ewa Chudzicka, aktualnie p. Anna Roczniak). Do niego docierają wszystkie sygnały, informacje, dokumenty uczniów znajdujących się w ciężkim położeniu materialnym.

Dokumentacja uczniów jest analizowana na spotkaniach kapituły. Sekretarz i przewodniczący składają sprawozdania z działalności funduszu na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Przewodniczący: Ewa Chudzicka

Poprawny xHTML 4.01Poprawny CSS 2.1